İLANEN TEBLİĞ

2021-10-15 13:41:42
İLANEN TEBLİĞ
 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunun “Bildirim verilmemesi halinde yapılacak işlemler” başlıklı 32. Maddesi kapsamında; edinilen gayrimenkulün bildiriminin süresinde verilmemesi sebebiyle, Emlak Kanunu’ nun ilgili madde hükümleri gereğince idarece tarh edilmiştir. Bu Mükelleflerimize 7201 sayılı tebligat kanunu gereği tebligatta bulunulmuş ancak, idarece tarhiyat evrakları kendilerinize ulaştırılamamıştır.

İlanda Kimlik ve gayrimenkul bilgileri bulunan mükelleflerimizin amme borçları vadesinde ödenmemiş olup; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’ nun ilgili madde hükümleri uyarınca borçları kendilerine ilanen tebliğ olunur.

Listede ismi olan mükelleflerimizin ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) Gün sonra tahakkuk eden borçlarını Edirne Belediye Başkanlığı e-belediye sitesinden öğrenebilirler.

İdari Tarhiyat yapılan mükellef listesi için tıklayınız.