BAĞLI BİRİMLER
Sağlık İşleri Birimi 0.284.2120983
Mezarlık Birimi 0.284.2141143  /  ALO 188
Halk Sağlığı Birimi 0.284.2254922
Sokak Hayvanları Barınağı 0.284.2351036
İşyeri Sağlığı ve Güvenlik Birimi 0.284.2132214

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık İşleri Birimi
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam                                                                                                                           

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Veteriner İşleri Müdürlüğünün Edirne Belediye Başkanlığı ve mücavir saha sınırları içerisinde yetkili ve sorumlu olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak                                                                                                                             

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili yönetmeliklere dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık             : Edirne Belediye Başkanlığını

b) Meclis                 : Edirne Belediye Meclisini

c) Belediye              : Edirne Belediyesini

d) Belediye Başkanı : Edirne Belediye Başkanını

e) Başkan Yardımcısı :Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Bağlı olduğu ilgili Belediye Başkan Yardımcısını

f) Müdür                   : Veteriner İşleri Müdürünü

g) Müdürlük              : Veteriner İşleri Müdürlüğünü

h) Personel                : Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

MADDE 5- (1)  Veteriner İşleri Müdürlüğü Organizasyon Şeması Ek-1’de gösterilmiştir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Veteriner İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) İnsan sağlığı için temel sağlık hizmetlerini yerine getirmek.

(2) Temel ilkyardım eğitimi vererek, sertifikalı ilkyardımcı yetiştirmek.

(3) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa çalışma yapmak.

(4) Acil sağlık hizmetlerini (Paramedikal ve Acil Tıp Teknisyenliği hizmeti) yürütmek.

  (5) Hasta nakil aracı hizmeti vermek.

(6) Kurumun çalışanlarının koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek.

(7) İnsan sağlığı amacı ile arama ve kurtarma çalışmaları için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışma yapmak.

(8) İnsan sağlığı için eğitim çalışmaları yürütmek.

(9) Doğal afetlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışma yapmak.

(10) Yapı Kullanma ve İzin Belgesi komisyon hizmetlerinde görev yapmak.

(11) İşyerlerine verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile ilgili mevzuat gereğince komisyon hizmetlerinde görev yapmak.

(12) İşyerlerini, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair mevzuat gereğince denetlemek.

(13) İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını uygulamak ve denetlemek.

(14) İşyeri gıda kontrol denetimi yapmak.

(15) Birim kayıt ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

(16)Edirne Belediye Meclisi, Edirne Belediyesi Encümeni ile Başkanlık makamının kararlarını yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince uygulamak.

(17) Müdürün verdiği görevleri, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince uygulamak.

(18) Yürürlükteki mevzuat hükümlerini yerine getirmek.

Veteriner İşleri Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Veteriner İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

(3) Veteriner İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Disiplin amiridir.

(4) Veteriner İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(6) İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonunu sağlamak.

(7) Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak.

(8) Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını yürütmek.

(9) Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

 (10) Üst yöneticisinden aldığı görevleri yerine getirmek.

(11) Doğrudan görevlendirilen Başkan Yardımcısına bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8- (1)Veteriner Hekim; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ve ilgili mevzuat gereğince gıda kontrol ve denetimi yapma ve ayrıca mesleki görevleri yerine getirmek.

(2) Gıda Mühendisi/Biyolog; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ve ilgili mevzuat gereğince gıda kontrol ve denetimi yapma ve ayrıca mesleki görevleri yerine getirmek.

(3) Şef/Sözleşmeli Memur/ Memur;

a) Birimine gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak.

b) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak.

c) Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içerisinde dosyalama yapmak ve gerekli süre içerisinde arşivde saklamak.

d) Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin belgesi ve istirahat raporlarını kayıt altına almak.

(4) Hemşire; İlgili mevzuatlar gereğince acil poliklinik hizmeti vermek ve ilkyardım eğitim hizmeti gibi mesleki görevleri yerine getirmek.

(5) İşçi/ Diğer Personel; Müdürlüğün görev alanına giren görevleri icra etmekle sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                          
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlüğün Birimleri Arasındaki İşbirliği  

MADDE 9- (1)Veteriner İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi, çalışmalarını gerçekleştirirken Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile işbirliği halindedir.

Diğer Müdürlük, Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 10- (1) Veteriner İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık    İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordinasyon halindedir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 02.05.2012 tarih ve 2012/190 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olan Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sağlık İşleri Birimi Çalışma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 12 – (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Edirne Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Edirne Belediye Başkanı yürütür.