PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1- (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)  Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. a)  Başkan: Edirne Belediye Başkanını,
  2. b)  Başkan Yardımcısı: Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısını,
  3. c)  Başkanlık: Edirne Belediye Başkanlığını,

ç)  Belediye: Edirne Belediyesini,

  1. d)  Encümen: Edirne Belediye Encümenini,
  2. e)  Meclis: Edirne Belediye Meclisini,
  3. f)   Müdür: Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürünü,
  4. g)  Müdürlük: Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünü,

ğ)  Personel: Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı çalışanları ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TEŞKİLAT YAPISI

Teşkilat Yapısı

MADDE 5- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Park ve Bahçeler Müdürü, Memur, Teknisyen, Tekniker, Teknisyen Yardımcısı, Zabıta Memuru, Sürekli İşçi ve Hizmet Alımı Personelden oluşur.

(2) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Organizasyon Şeması Ek-1’de gösterilmiştir.

    

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Park ve Bahçeler  Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Başkanlık Makamınca verilen ve bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler çerçevesinde etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek,

(2) Edirne Belediyesine ait olan parkların sulanması, çimlerinin biçilmesi, süs bitkilerine form verilmesi, ağaçların budanması, ilaçlanması, kuruyanların uzaklaştırılması, tamamlanma dikimlerinin yapılması mevsimine göre bakımlarının yapılması,

(3) Kent içerisinde bulunan alanları ıslah etmek ve yeni yeşil alanlar oluşturmak,

(4) Şehrimiz caddeleri ve şehir içi yolları üzerindeki orta refüjlerde bulunun çimlerin biçilmesi, sulanması, çalı ve süs bitkilerinin bakımlarının yapılması,

(5) İmar planında park alanı olarak ayrılan alanların, gençlik oyun alanı ve çocuk parkı olarak düzenlenmesi, bakımı, korunması ve tespit edilen yeni alanların ağaçlandırılması,

(6) Belediyemize ait havuzların temizliği, bakımı ve tesisat tamirlerinin yapılması,

(7) Yeşil alanlarımızda bulunan çiçek parterleri için seralarımızda mevsimlik çiçek (Yazlık ve Kışlık) ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi,

(8) Seralarımızda yetiştirilen mevsimlik çiçek fidelerinin (Yazlık ve Kışlık) yeşil alanlardaki çiçek parterlerine dikimi, bakımı ve sulamalarının yapılması,

(9) Şehrimizde her yıl düzenlenen Kırkpınar Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen güreşlerin yapıldığı güreş sahasının yeşil alanların, bitkilerinin bakımı, onarılması, sulanması, tamamlama dikimlerinin yapılması, etkinliklerin yapıldığı alanın ve konser yapılacak alanın düzenlemesi,

(10) Belediyemize ait Sarayiçi Tavuk Ormanının amenajman planı doğrultusunda bakımı ve korunması ile yeşil alanlar içerisinde, tretuar ve refüjlerde bulunan ağaçların bakımı, korunması ve budanması, belediyemiz hudutları içerisindeki anıt ağaçların korunması, bakımının yapılması,

(11) Kent mobilyaları (bank, ahşap saksı, pergola vs.), üretimi, bakımı ve tamiratlarının yapılması, 

(12) İhtiyaç sahiplerine mezar tahtası temini,

(13) Kamu kurum ve kuruluşları ile okul, dernek, ibadethane gibi kuruluşlardan müdürlüğümüz çalışma alanı ile ilgili talepleri imkanlar ölçüsünde karşılanması,

(14) Edirne Belediyesi tarafından kullanılan bank, piknik masası, büro malzemeleri ve benzeri imalat, onarım, kaynak vb. işlemlerin yapılması.

Park ve Bahçeler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Park ve Bahçeler Müdürü, bu yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı olan müdürlüğün yapmakla görevli olduğu işleri yürütmekte bulunan mer’ i mevzuatlara uygun olarak yapmak ve yaptırmaktan yükümlüdür.

(2) Başkanın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,

(3) Belediyenin Stratejik Planı çerçevesinde faaliyetlerinin yürütmesini sağlamak,

(4) Stratejik planlamaya ve performans programına uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,

(5) Müdürlüğün hizmetlerini etkin ve verimli yürütmek üzere ihtiyaç duyulan her türlü mal, malzeme, araç-gereç ve hizmetleri satın almak, ilgili atölyelerde yaptırmak, satın alma öncesi ve sonrası yasal alt yapıyı hazırlamak, satın alma yoluyla alınan mallara ilişkin muayene ve taşınır işlemlerinin yapmasını sağlamak,

(6) Şoförlere araç zimmetlerini yaparak, araçların çalışma programlarının zamanında yapılmasını sağlamak,

(7) Belediye sınırları içinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, onarım, koruma, ilaçlama,  sulama, iyileştirme, ağaçlandırma, bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarının planlı ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, kontrol etmek ve sürekliliğini sağlamak,

(8) Belediye sınırları içinde kalan bölgede çevreye muhalif olan, park ve bahçelere zarar verenleri önlemek, veren vatandaşları zabıta kuvvetlerine bildirmesini sağlamak,

(9) Halkın çevreye duyarlılığını artırmak amacı ile dikim etkinlikleri ve çeşitli kampanyaların düzenlemesini sağlamak,

(10) Park hizmetleri ile kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını sağlıklı ve uygar bir kent görünümü sağlayacak standartlar seviyesine ulaştırmak için projeler geliştirmesini, hazırlatılmasını ve uygulatmasını sağlamak,

(11)  İmar planlarında müdürlüğün uzmanlık alanına giren ve bu amaçlara tahsis edilmiş sahaların tanzimi için gerekli etüt, proje ve detay planlarının İmar, Fen İşleri ve Emlak - İstimlak ile birlikte koordineli bir şekilde çalışılmasını sağlamak,

(12) Yeni yapılacak park alanlarının yapım işlerini yürütmek, kontrollerin yapımını sağlamak ve yaptırmak,

(13) Müdürlük adına  faaliyet raporları ve istatistikler düzenlenmesini sağlamak,

(14) Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

(15) Müdürlüğe bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak, görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

(16) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlatmak, Başkanlığın onayına sunmak,

(17) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaların değerlendirilmesini sağlamak,

(18) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

(19) Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8- (1)  Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan tüm personel kendilerine verilen görevleri yürürlükte bulunan tüm mer’i mevzuat çerçevesinde zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.

(2) Park veya yeşil alan olarak planlanacak alanın peyzaj projesinin çizilmesi, araziye aplike edilmesi, döşeme çalışmalarının yapılması, ağaçlandırılması, çimlendirilmesi ve benzeri işlemleri, oluşturacağı plan ve program dahilinde yerine getirmek,

(3) Mevcut park ve yeşil alanlardaki döşeme, bordür, çim yaması, ağaçlandırma ve benzeri bakım, onarım işlerini tespit edip sorunları gidermek,

(4) Budama, dal alma, şekil verme gibi çalışmaların yapılmasını sağlamak,

(5) Çim alanların makinelerle biçilmesini sağlamak,

(6) Mevcut park veya yeşil alanlardaki bakım, onarım çalışmalarını yapmak,

(7) Park ve bahçelerdeki oyun grupları, kondisyon aletleri, bank, korkuluk ve benzerlerinin bakımı, tamiratı, onarımı ile yeni yapılan park ve bahçelere oyun grupları, kondisyon aletleri,  bank, korkuluk ve benzerinin montajını ve bakımlarını yapmak,

(8) Bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarının kullanılacak fidan, çiçek fidesi, örtücü, çimlendirme ve viollere şaşırtma işlemlerinin ve benzerinin yapılmasını sağlamak,

(9) Seralardaki bitkilerin gelişimini sağlamak, gübrelemek, sulamak, vb. işler yapmak.

(10) Yeni yapılacak park alanlarını belirlemek, buna uygun proje tasarımı ve çizimleri yapmak,

(11) Çocuk oyun alanı yapılacak alanların tespitini yapmak ve çocuk oyun elemanlarının teminini sağlamak,

(12) Mevcut park alanlarının ve yeni yapılacak park alanlarının bakım ve yapım işlerini yürütmek, kontrollerini yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlüğün Birimleri Arasındaki İşbirliği

MADDE 9- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasındaki koordinasyon Park ve Bahçeler Müdürü tarafından sağlanır.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 10- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Özel ve Tüzel kişilerle yapacağı yazışmalarını, sorumlu personel, Müdürün Parafı ile Belediye Başkanı veya Belediye Başkanının yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 06.03.2013 tarih ve 2013/78 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 12- (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Edirne Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Edirne Belediye Başkanı yürütür.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU