BAĞLI BİRİMLER
Satın Alma Birimi 0.284.2129926
Bilgi İşlem Birimi 0.284.2251992
Gelir Birimi 0.284.2120994

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün ve bağlı birimler olan Bilgi İşlem Birimi, Gelir Birimi, Satın alma Birimi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve bağlı birimler olan Bilgi İşlem Birimi, Gelir Birimi, Satın alma Birimini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE –4 (1)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Bütçe: Belediye Bütçesi, Mali hesap yılı içinde Gelir-Gider-Fin.Ekon.Sınf., Cari ve Yatırım harcamalarının tahminidir.

c) Yetkili Kurul: Belediye Meclisi ve Encümeni

ç) Kesin Hesap: Yılsonu itibari ile hesapların tutturulmasını,

d) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin
yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,

e) Tertip: Program, Kurumsal Sınıflandırma, Fonksiyonel Sınıflandırma, Finansman Sınıflandırma ve Ekonomik Sınıflandırma kalemi birleşimini,

f) Birim: Belediyelerin ana hizmet, yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerini,

g)Taahhüt: Bir işin yapılmasının garantisini vermeyi,

ğ) Teminat: 4734 sayılı yasa gereğince yapılacak işlerin karşılığında kanunen belirtilen oranda bedel ödenmesini,

h) Avans: Acil bir işin yapılabilmesi için mutemede yapılan ödemeyi ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

MADDE 5– (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye'nin zorunlu müdürlüklerinden biridir. Belediye bünyesinde hizmet ve faaliyetlerini sürdürür; başkanlığa bağlı olarak çalışır Mali Hizmetler Müdürü tarafından yönetilir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü teşkilat yapısı;

a) Gelir Birimi

b) Satın alma birimi

c) Bilgi İşlem Birimi

(2) Mali Hizmetler Müdürlüğü Organizasyon Şeması Ek-1’de gösterilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) Gelir-Gider Bütçesini hazırlamak.

(2) Belediye Gelir-Gider Bütçelerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak, ödenek takibi yapmak.

(3) Hesap verebilirlik ve tek düzeni sağlamak.

(4) Kayıt altına alınan faaliyetlerin mahiyetine uygun olarak sağlıklı, etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirmek.

(5) Mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ile kabul görmüş, bütçe-muhasebe ilkelerine uygun kesin hesabın çıkartılması.

(6) Belediye Gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip-tahsil işlemini yapmak.

(7) Belediye masraf bütçesinden tahakkuk eden masrafları hak sahiplerine ödemek.

(8) Mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve tutmak.

(9)) İdari ve kesin hesapları düzenleyerek, bunları Sayıştay Başkanlığı'na sunmak.

(10) Yukarıda yazılan tüm işlerin gerçekleşmesi neticesinde yılsonu itibari ile faaliyet raporu,

kesin hesap ve bilançoyu çıkartmak.

Mali Hizmetler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Belediye Başkanına karşı sorumludur. Mevzuata uygun olarak görevini yerine getirir. Memurların ve diğer personelin amiridir. İlgili yasaların Müdürlüğüne tanıdığı yetkilerin kullanılmasını ve uygulamasını teklif ve icraat eder.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8- (1) Muhasebe hizmetleriyle ilgili tüm mevzuata ait iş ve işlemlerin yapılmasından Şef ve Müdür'e karşı sorumludur. Ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tahakkuk esaslı Devlet Muhasebesine uygun olarak Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapılmasıdır.

(2) Harcama birimleri mutemetlerine verilen avansların, sarfiyat evraklarına tetkik ve mahsup işlemleri yapmak.

(3) Müdürlüğe gelen-giden evrakların kaydı yapılır, evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır, Diğer müdürlüklere evraklar zimmetle teslim edilir, İşlemi biten evraklar arşivlenir. Aylık Yapılan İşler Personelin maaş, ücret ve fazla çalışma karşılıkları hak sahiplerine ödenir. Diğer taraftan maaş, ücretlerden kesilen (ikraz, icra, kefalet, sigorta, gelir vergisi, damga vergisi, işsizlik sigortası fonu) gibi kesintiler kanuni süre olan en geç 1 ay içinde listeleri yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Her aya ait gelir ve gider ile bunlara ait emanetlerin defter kayıtlarını yapar, banka ile mutabakatı sağlar. KBS sistemine aylık mizan girişlerini yapar. Aylık KDV ve Muhtasar Beyannamesi düzenleyip, bildirimlerini yapar.

(4) Yıllık Yapılan İşler: Her yıl Belediye Bütçesi tanzim edilerek gerekçeleri ile birlikte Başkanlık Makamına sunulur. Başkanlık Makamınca denkleştirilen Bütçe'nin, Belediye Encümeni, Belediye Meclisi ile görüşülmesi ve kabulünün Valilik Makamınca da tasdikini müteakip KBS sistemine girilerek uygulaması yapılır. Bütçe yılının tamamlanmasını müteakip kesin hesap çıkartılır. Belediye Encümeni, Belediye Meclisi sonra Sayıştay Başkanlığına sunulur. Ayrıca gerek Sayıştay Başkanlığı gerekse İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan idari ve mali denetimlere, kesin hesabı çıkan yılların gelir ve gider belgelerini eksiksiz olarak tanzim ederek teftişe hazır hale getirmek ve denetimi yapılan yıllara ait kişi borçlarının takip ve tahsilini yapmak, tenkit ve tavsiye edilen hususlarda ise gerekli işlemlerin yapılması sağlanmaktadır. 01 Ocak-31 Aralık tarihleri arası bütçe giderleri, emanet hesapları, kişi borçları, bütçe gelirleri kontrolünü genel olarak yapmak, banka mutabakatını sağlamak, sonuç olarak kesin hesabı, ilgili defter, cetvel ve raporları çıkartır ve bilançoyu hazırlar. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlüğün Birimleri arasındaki işbirliği

MADDE  9- (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

Diğer Müdürlük, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 10- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür' ün imzası ile yürütülür.

(2) Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdürün parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının İmzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 03.10.2007 tarih ve 2007/168 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olan Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 12- (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Edirne Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Edirne Belediye Başkanı yürütür.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GELİR BİRİMİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1)  Bu Yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Gelir Birimi'nin sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-  (1) Bu Yönetmelik Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Gelir Birimi'ni kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye:     Edirne Belediyesini,

b) Başkanlık:   Edirne Belediye Başkanlığını,

c) Belediye Başkanı:        Edirne Belediye Başkanını

d) Birim:         Gelir Birimini

(2) İdare Gelirleri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri,

(3) Vergi: İdarenin kamu kudretine sahip diğer toplulukların gördükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere, esas olarak gerçek ve tüzel kişilerden belli bir yarar karşılığı olmaksızın, onların mali güçlerine göre kamu zoruyla halktan doğrudan doğruya ve bazı maddelerin fiyatlarına eklenerek alınan paralardır.

(4) Resim: Belli bir işin yapılması için. idareden izin alınması karşılığında ödenen paradır.

(5) Harç: İdarenin yaptığı bazı hizmetlerden, fertlerin bu hizmetlerden faydalanma durum ve derecesine göre aldığı paralardır.

(6) Mükellef: Üzerine vergi borcu doğan gerçek ya da tüzel kişiyi,

(7) Tarh: Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden yetkili idare tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameleyi,

(8) Tebliğ: Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili idare tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesini.

(9) Tahakkuk: Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesini,

(10) Tahsil: Verginin, kanuna uygun surette ödenmesini,

(11) Tahakkuku Tahsile Bağlı Gelirler: Mahiyeti itibariyle tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerde gelirin tahsili tahakkukunu da içine aldığını,

(12) Terkin: İdarenin alacaklarının vade sonu beklenilmeksizin ilgili kanunlar gereğince tahsilinden vazgeçilerek kayıtlardan silinmesini,

(13) Tecil:   İdarenin alacaklarının  ilgili  kanunlar gereğince vadeye bağlanması veya borcun ertelenmesini,

(14) Tehir: İdarenin alacaklarının ilgili kanunlar gereğince geciktirilmesini,

15) Para ve Para ile İfade Edilebilen Değerler: Muhasebe ve Gelirler birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri,

(16) Vezne: Muhasebe ve Gelirler birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri,

(17) Mali Yıl: Takvim yılını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat yapısı

MADDE 5– (1)   Belediye gelir hizmetleri kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı olarak Gelir Birimi sorumlusu tarafından yürütülür ve yerine getirilir.

(2) Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi Organizasyon Şeması Ek-1’de gösterilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Gelir Biriminin görev, Yetki ve Sorumlulukları,

MADDE 6 – (1) İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerini ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde tarh, tahakkuk, terkin, tecil, tehir, tahsil ve takibini sağlamak.

(2) Edirne Belediyesine bağlı tahsilat yetkisine sahip diğer birimler tarafından     tahakkuk     edilen     ve     yasal     süreler içinde       ödenmeyen        6183       sayılı        Amme Alacaklarının  Tahsil   Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi alacaklar için 6183 sayılı kanun hükümlerine göre cebren tahsil yöntemlerini kullanmak.

(3) Gelir Birimi tarafından tahsil edilen ve yasal süreler içinde ödenmeyen özel hukuka tabi alacakların cebren tahsili için Hukuk Müdürlüğüne dava açılması için müracaatta bulunmak, idare gelirleri ile ilgili yapılan, tarh, tahakkuk, terkin, tecil, tehir, tahsil ve takibe alınması ile ilgili işlemlere ait kayıtları tutmak, raporlamak ve muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanları Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne göndermek.

(4) Belediye   Gelirlerine   yönelik   kişi   ve   kuruluşlar   tarafından    idari   ve   yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili merciye ulaştırmak,

(5) İdare gelirlerinin artırılmasına ve gelir kaybını önlemeye yönelik ilgili yasal mevzuat çerçevesinde araştırma ve değerlendirme çalışmalarını hazırlayarak faaliyete geçirmek.

(6) Bütçe dönemi içinde idareye ait vergi, harç ve ücret tarifeleri konusunda birimler   arası  koordinasyonu    sağlayarak   tarife   tekliflerini     meclise sunmak   ve   meclis tarafından kabul edilen tarifeleri yayınlamak.

(7) Bütçe dönemi dışında idareye ait vergi, harç ve ücret tarifeleri konusunda birimler arası koordinasyonu sağlayarak tarife tekliflerini meclise sunmak ve kabul edilen tarifeleri yayınlamak.

(8) Edirne Belediyesinin kanunlardan doğan vergi ve harç alacaklarının tahsil ve takibinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,  hükümlerini uygulamak,  bu hükümler doğrultusunda vergi ve harçların denetim, tarh, tahakkuk, tahsil işlemlerini gerçekleştirmek.

(9) İdareye borçlu mükellefler ile uzlaşma yapmak.

(10) Üst yönetici,     Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Gelir Birimi Sorumlusunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7 - (1) Mevzuat ve talimatlarla doğrudan kendisine verilen görevleri yapmak.

(2) Gelir Birimi Sorumlusu, görevlerinin ifası sırasında çeşitli mevzuatla doğrudan doğruya kendisine verilmiş olan yetkileri kullanmak.

(3) Gelir Birimi sorumluluğunda olan vergi,   resim ve harçların tarh, tahakkuk işlemlerini kanun hükümlerine uygun surette ve zamanında yaptırmak.

(4) Gelir Birimi ve ilgili tahakkuk birimlerince tarh ve tahakkuku yapılıp tahsil edilebilir hale gelen vergi, resim ve harçlarla diğer Devlet alacaklarını kanun hükümleri çerçevesinde tahsil ettirmek, bu amaçla gerektiğinde haciz kararlarını infaz ettirmek.

(5) Terkinler ile reddi gereken vergi, resim, harçlar ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili işlemleri yaptırmak.

(6) İdarenin alacak kayıtlarını mükellefler itibariyle yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tutturmak.

(7) Gelir Biriminde yürütülen İş ve işlemleri sürekli ve düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

(8) Uygulamada karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler almak, uygulamada birliği sağlamak.

(9) Gelir Birimi ve Muhasebe Yetkililiğinin gerekli kıldığı her türlü iş ve işlemleri yaptırmak, yapmak ve Sayıştay'a yönetim dönemi hesabını vermek.

(10) Yönetici olarak, personel yönetimi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak ve tedbirleri almak,

(11) Gelir Birimi ile mükellef ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak.

(12) Gelir Birimi'ne verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde, birim dışındaki kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak.

(13) Üst yönetici, Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisinin vereceği diğer görev ve yetkileri yerine getirmek.

Gelir Birimi Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Birim şefleri veya birimin yönetiminden sorumlu memurlar kendilerine bağlı servislerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak ve zamanında yapılmasıyla görevlidirler.

(2) Kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden, Mali Hizmetler Müdürüne ve Muhasebe Yetkilisine karşı sorumludurlar.

(3) Tahakkuk ve tahsilata ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan İdare zararlarından sorumlu tutulurlar.

(4) Tahakkuk ve vergilendirme birimlerinin görevleri şunlardır.

(5) Vergi, resim, harç ile çeşitli kanunlarda belirtilen diğer îdare gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemleri yapmak.

(6) Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin işlemlerini izlemek üzere her mükellef için tarh dosyası oluşturmak.

(7) Vadesinde ödenmeyen idare alacaklarının takibe alınmasını sağlamak amacıyla borçlular listesini hazırlamak.

(8) Mükellef hesaplarının dökümünü yapmak, mükellef hesapları ile genel hesaplar arasında uyum sağlamak.

(9) Tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları (Tahakkuksuz veya tahakkuktan fazla tahsilatlar dahil), kanunlar ve yargı kararları gereğince yapılacak terkinleri ve fazla tahsilatların iadesi ile ilgili işlemleri düzeltme fişi kuralına göre yapmak.

(10) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vade tarihinde talep edilen teciller ile diğer kanunlarda öngörülen tecillere ilişkin işlemleri yapmak.

(11) Vergilendirmeye ilişkin gerekli kayıt ve defterleri tutmak.

(12) İdare alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat isteme, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak.

(13) Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(14) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak, vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak.

(15)Mükellef haklarının korunması, şikayetlerinin değerlendirilmesi ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

(16) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim aracını kullanmak suretiyle bilgilendirmek.

(17) Mükelleflerinin vergi durumları ve vergi   uygulaması   bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek.

(18) Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

(19) Oda, birlik ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek, mevzuatta yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.

(20) İdare alacaklarının tahsilatını yapmak.

(21) Gerekli hallerde tahsildar ve icra memurlarına yapılan ödemelerin tahsildar alındısı (makbuz) karşılığında tahsil edilmesini, kontrolünü ve banka hesapları ile mutabakatını sağlamak.

(22) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre amme alacağının vadesinden sonra yapılan tecil taleplerine ilişkin işlemleri yapmak.

(23) Tahsildar alındılarıyla ilgili kontrol, kayıt ve dağıtım işlerini yapmak.

(24) İdare gelirlerinin tahsiline ilişkin diğer işlemleri yapmak.

(25) Banka kredi kartları ile tahsilat yapmak ve yapılan tahsilatlara ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca Genel Bütçe için belirlenen usul ve esaslara uymak.

(26) Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(27) Veznelerin kontrolü, Gelir Birimi sorumlusu, muhasebe yetkilisi ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(28) İcra Servisi'nin görevleri şunlardır. Takipli alacaklar ile ilgili gerekli kayıtları tutmak.

(29) Yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde bulunmak.

(30) Gelir Birimi'nce oluşturulan denetim planlarını uygulamak.

(31) Yetki alanındaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.

(32) Yaygın yoğun vergi denetimlerini gerçekleştirmek, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek.

(33) Vergi inceleme ve denetimine ilişkin yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, standart ve ilkelerin oluşturulması ile inceleme ve denetim rehberleri hazırlanması konusunda önerilerde bulunmak.

(34) Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili ihbar ve şikayetleri değerlendirmek.

(35) Vergi denetimlerinin etkinlik ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak, denetimde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için vergi dairesi başkanlığına görüş ve önerilerde bulunmak.

(36) Vergi denetim ve incelemelerinde kullanılacak bilgileri toplamak ve vergi inceleme elemanlarının kullanımına sunmak.

(37) Denetim ve inceleme sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve bunlara ilişkin istatistiki veriler oluşturmak.

(38) Yoklama memurlarının görevlendirilmeleri ile İlgili yazışmaların kayıtlarını tutmak ve evrakın ilgili yerlere sevkini sağlamak.

(39) Vergi denetim ve inceleme sonuçlarına ilişkin belge ve raporların muhafazasını sağlamak, mahremiyet ve gizlilik taşıyan evrakın güvenliğini temin etmek üzere gerekli tedbirleri almak.

(40)  Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemlerini yürütmek.

(41) Mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 sayılı Kanun uyarınca hapsen tazyik talebinde bulunmak.

(42) Haciz varakalarına ilişkin işlemleri yapmak.

(43) Amme borçlularının mal varlığını araştırmak, haciz uygulamak ve taşıma işlemini yapmak.

(44) Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takibe alınmasını ve ödeme emrinin tebliğini sağlamak.

(45) Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Gelir Biriminin kendi içindeki işbirliği

MADDE  9- (1) Birim dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Gelir Birim Sorumlusu tarafından sağlanır.

(2) Birime gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Birim sorumlusuna iletilir.

(3) Birim sorumlusu, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

Diğer Birim, Müdürlük, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 10- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Gelir Birim sorumlusunun parafı Mali Hizmetler Müdürünün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve
diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Birim sorumlusu ile Mali Hizmetler
Müdürünün parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası
ile yürütülür.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 11 – (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Edirne Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Edirne Belediye Başkanı yürütür.

EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU