İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1)  
Bu yönetmeliğin amacı; Edirne Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, İtfaiye Memurlarının niteliklerini görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1)
Bu yönetmelik Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1)
Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52. maddesi 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İçişleri Bakanlığı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 48. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yasalara dayanılarak yönetmeliğin esas ve usullerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye     : Edirne Belediyesini
b) Başkanlık   : Edirne Belediye Başkanlığını
c) Meclis        : Edirne Belediye Meclisini
d) İtfaiye        : Edirne İtfaiye Müdürlüğünü
e) Personel     : Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Personelini
f) Müdür        : Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü’nü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı

 MADDE 5- (1) Belediye İtfaiye Teşkilatı; 29/11/2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde Belediye meclisi kararı ile kurulur. Kuruluş sırasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, İtfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözettirilir.

(2) Birimlerin kurulmasında; beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti ile gelişme potansiyeli dikkate alınır. Belediye Zabıta Memurları ve Belediye şoförleri, itfaiye personeline, hiçbir karşılık ve talimat beklemeksizin yardımcı olurlar.

(3) Edirne Belediye İtfaiye Müdürlüğü Personel Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre; İtfaiye Müdürü, İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu ve İtfaiye Eri kadrolarından oluşmaktadır.
(4) İtfaiye Müdürlüğü Organizasyon Şeması Ek-1’de gösterilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

İtfaiye Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6- (1)
Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.
(2) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek, arazide su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.
(3) Su baskınlarına müdahale etmek.
(4) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.
(5) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak
5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
(7) Halkı, kurum ve kuruluşları İtfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.
(8) Kamu ve özel kuruluşlara ait İtfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek ve gerektiğinde bu birimlerle iş birliği yapmak.
(9) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
(10) Belediye sınırları içerisindeki bacaları temizlettirmek ve yangına karşı önlemlerini denetlemek.
(11) Talep edilmesi halinde orman yangınlarına katılmak.
(12) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolarının yerini tespit etmek.
(13) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın ön gördüğü izin ve ruhsatları vermek.
(14) Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.
(15) İtfaiyenin temel görevleri: yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerdir.
(16) Susuz mahallelere istenildiğinde su dağıtmak.
(17) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
(18) İtfaiye merdiveni ile hizmet götürmek.

İtfaiye Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7- (1)
  İtfaiye teşkilatında birim amiri olan; İtfaiye Müdürü, İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır, teşkilatın en yetkili amiridir.

(2) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
(3) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,
(4) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,
(5) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,
(6) Belediye Başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
(7) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000’lik şehir haritası üzerine işlemek,
8) Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek
9) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,
(10) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak
özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,
(12) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,
(13) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,
(14) Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,
(16) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

İtfaiye Müdürlüğü Personeli Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8- (1) İtfaiye Amiri:
İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından belediye başkanına karşı sorumludurlar.
(2) İtfaiye Çavuşu: Birim amiri konumunda olmayan itfaiye çavuşları itfaiye amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.
(3) İtfaiye Eri: İtfaiye Çavuşuna bağlıdır. İtfaiye Çavuşu olmadığı durumlarda, Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır. Yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar. Sorumlu olduğu araç ve gereçleri hizmete hazır tutar.
(4) Diğer Personel:  İtfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya uygun olarak, itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırılabilir.
(5) Zabıta Memuru : Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır. Personel yetersizliği nedeniyle zorunlu hallerde kendi asli görevleri dışında;
a) Yangın söndürme çalışmalarında ihtiyaç duyulduğunda itfaiye personeline yardımcı olmak ve söndürme çalışmalarına katılmak,
b) Yangın ve afet alanındaki güvenliği ve düzeni sağlamak yapmak,
c) Belediye Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak,
d) Yangın ve afet anında, işbirliğini sağlamak, yangın mahalline geldiklerinde emri altındaki personeli sevk ve idare etmek,
e) Kullanımında bulunan ve kendilerine tahsis edilen araç ve gereçleri göreve hazır durumda bulundurmak.
(6) Santral Memuru : Belediye Başkanı ve daire müdürlerine bağlı olarak çalışır. Telefonla alacağı yangın ve haberleri (İHBAR), haber veren kişiyi belirlemek, telefon numarasını, olayın niteliğini, yerin açık adresini düzgün şekilde almak, acilen ilgilileri yangından haberdar etmek, yangın personeline olay yerine çıkış yaptırmak. Yangın ekibinin çıkışından sonra; Elektrik Arızaya, Emniyet ve doğalgaz ihbar ve ilgili birimlere bilgi vererek yangın yerine hareketlerini sağlamak, bağlı bulunduğu müdür ve amirleri olaydan haberdar etmek. Kendisine verilen görevleri yapmak, yanlış, eksik veya yapmamaktan Belediye Başkanı ve diğer daire amirlerine karşı sorumludur.
(7) Şoför: Belediye Başkanı ve daire amirlerine bağlı olarak çalışır. Araçların hizmete hazır bulundurulmasından ve arızasız olarak yangın ve afetlere karşı hazır bulundurulmasından sorumludur.  Kendisine verilen görevleri yapmamaktan, geç, eksik ve yanlış yapmaktan Belediye Başkanı ve amirlerine karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlüğün Birimleri Arasındaki İşbirliği
MADDE: 9-
(1) İtfaiye Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasındaki koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

Diğer Müdürlük, Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE:10-
(1) İtfaiye Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı yazışmalarını, Memur, Amir ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 11-
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 03.10.2007 tarih ve 2007/168 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olan İtfaiye Müdürlüğü Çalışma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 12-
(1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 13-
(1) Bu Yönetmelik hükümleri Edirne Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14-
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Edirne Belediye Başkanı yürütür.

EDİRNE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU