BAĞLI BİRİMLER
İşletme ve İştirakler Birimi  
Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi
Bel-Kafe Arda
Bel-Kafe Meriç
Protokol Evi Çay Bahçesi
Hediyelik Eşya Satış Dükkanı
Edirne Tatlıları Satış Dükkanı
Tuvalet İşletmeleri
Müze İşletmeleri Birimi
Edirne Kent Müzesi
Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi
Turizm İnfo ve Sinevizyon
Lojistik Destek Birimi
Belediye Ana Depo
Satın Alma ve Tedarik Birimi

T.C. EDİRNE BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-    (1)Bu Yönetmelik Edirne Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2-    (1)Bu Yönetmelik Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-    (1)Bu Yönetmelik;  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 (b) ve 18 (m) maddelerine, 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve bu kanunlara dayanak teşkil eden tüm yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-    (1)Bu Yönetmelikte geçen;

a)Belediye: Edirne Belediye Başkanlığını,

b)Başkan: Edirne Belediye Başkanını,

c)Başkan Yardımcısı: Edirne Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

ç)Meclis: Edirne Belediye Meclisi’ni

d)Müdür: Destek Hizmetleri Müdürünü,

e)Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,

f)Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,

g)Birim: Edirne Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Birimleri,

ğ)Birim Sorumlusu: Edirne Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Birim sorumlularını,

 1. h) Yönetmelik: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

Teşkilat Yapısı

MADDE 5-    (1)Destek Hizmetleri Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

(2)Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. İşletme ve İştirakler Birimi,

a.1. Kafe İşletmeleri

a.2. Tuvalet İşletmeleri

a.3. Hediyelik Eşya Satış, Edirne Tatlıları Satış ve Diğer Satış İşletmeleri

a.4. Kreş ve Gündüz Bakım Evi İşletmeleri

a.5. Diğer Sosyal ve Gelir Getiren İktisadi İşletmeler

 1. Lojistik Destek Birimi,
 2. Müze İşletmeleri Birimi
 3. Satın Alma ve Tedarik Birimi

 

Personel Yapısı

MADDE 6-    (1)Müdürlükte Edirne Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda şef, memur, sözleşmeli memur, sürekli işçi, 696 sayılı KHK gereği İşçi Personel görev yapar.

(2)Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan birim sorumlusu ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7-    (1)Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Müdürlüklerden gelen demirbaş, sarf ve diğer tüketim mal ve malzemesine ilişkin talep ve ihtiyaçları karşılamak ve dağıtımını yapmak,
 2. Taşınır/sarf malzemelerinin depolanması, depolardan dağıtımı vb. işlemleri yürütmek,
 3. Taşınır ve dayanıklı taşınırların, giriş-çıkış, zimmet, devir işlemlerinin kayıtlarını tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek,

ç)Müdürlüğün sorumluluğunda olan tüm depolardaki stok kontrolünü ve takibini yapmak,

Belediye araçlarının trafik sigortası işlemlerini takip etmek ve ihtiyaçların zamanında karşılanmasını sağlamak,

 1. d) Müdürlüğe bağlı Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet gösteren iktisadi işletmelerde verilen hizmetler sonrasında elde edilen gelirlerin vergi kanunları çerçevesinde muhasebe kayıtları yaptırılarak Belediye bütçesine, müdürlük bünyesinde görev yapmakta olan Tahsildar aracılığı ile gelir olarak aktarılmasını sağlamak.
 2. e) Mevcut olan ve kurulması kararlaştırılan iktisadi işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.
 3. f) Müdürlük, kendisine bağlı olan birimlerin ve diğer müdürlüklerden gelen mal ve hizmet taleplerini, 4737 sayılı Kamu İhale Kanuna göre doğrudan temin veya ihale yoluyla, ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak,
 4. g) Müdürlüğe bağlı birimlerin koordine halinde çalışmasını sağlamak,

ğ) İşletmelerde uygulanacak olan ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve Belediye Başkanı’nın onayına sunmak,

 1. h) Belediye Başkanı’nın onayından çıkan tarifelerin uygulamasını sağlamak ve denetlemek,

ı) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre sorumluluk alanları içerisinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak,

 1. i) Çalışan personeline hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak,
 2. j) Müdürlüğün, 5018 sayılı Kanuna göre kurumun stratejik planı doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlamak,
 3. k) Müdürlüğün 5018 sayılı Kanuna göre tüm taşınır işlemlerini yürütmek,
 4. l) Belediyenin ulusal ve uluslararası düzeyde uyguladığı/uygulayacağı tüm kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, vatandaş memnuniyeti ve diğer iyileştirme çalışmalarına yönelik yönetim sistemleri, standartlar ve kabullerin getirdiği/getireceği uygulama iş ve işlemlerini yürütmek,

m)Müdürlüğe bağlı iktisadi işletmelerin belediyenin diğer birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sağlamak,

n)Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip ederek iktisadi işletmelerle ilgili her türlü yükümlülükleri yerine getirmek,

o)Müdürlük bünyesinde yasal yükümlülükler çerçevesinde tutulan evraklar, ihale dosyaları, proje dokümanları, hak ediş dosyaları ve diğer dosyaların mevzuat hükümlerine uygun olarak arşivlenmesini sağlamak,

ö)Yıllık yatırım planına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığının takip ve kontrol etmek,

p)Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip ederek iktisadi işletmelerle ilgili her türlü sorumlulukları Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte yerine getirmek, beyannameleri vermek,

 1. Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısının Destek Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerine yönelik verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

 

(2) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu Yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Destek Hizmetleri Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8: (1) Müdürün görevleri aşağıdaki gibidir:

 1. a) Müdür,7’inci madde ve alt bentlerinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, başkanlık makamı ile başkanın görevlendirdiği başkan yardımcısına karşı sorumludur.
 2. b) Destek Hizmetleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 3. c) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

ç) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin amiridir.

 1. d) Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
 2. e) Mevzuatın öngördüğü her türlü ek görevi yapar.
 3. f) Personeli arasında yazılı veya sözlü görev dağılımı yapar.
 4. g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

ğ) Müdürlüğün, performans programı, yıllık faaliyet raporu ve bütçesinin hazırlanmasını sağlar.

(2)Müdürün yetkileri aşağıdaki gibidir:

 1. a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için gereken kararları ve tedbirleri alır ve uygular.
 2. b) Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak bütçede öngörülen ödenekler kadar harcama yapmak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle diğer mevzuatlara uygun olmasını, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak. Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapılması gerektiğinde gerekli yazışmayı yaptırmak.
 3. c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1’inci derece imza yetkilisidir.

ç) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkana önerilerde bulunur.

 1. d) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezaları verme yetkisine sahiptir.
 2. e) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir.
 3. f) Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık, mazeret, hastalık, doğum, ücretsiz, vb. izin kullanış zamanlarını planlar ve kullanılmasını sağlar.
 4. g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirler ve başkanlık makamına onaya sunar.

ğ)Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar.

h)Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda konusunda uzman kişi, birim ve kuruluşlarla istişare yapar.

(3) Müdür 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

MADDE 9- (1) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. a) Personel, bu Yönetmelikte ve kendilerine tebliğ edilen görev tanım formlarında belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.
 2. b) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.
 3. c) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

ç) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

 1. d) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir.
 2. e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır.
 3. f) İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır.
 4. g) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir.

ğ) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır.

 1. h) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar.

ı) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir.

 1. i) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.
 2. j) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz.
 3. k) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli olduğu evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.
 4. l) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.
 5. m) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.

 

(2) Personel 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.  

Kalem ve İdari İşler Bürosu yetki ve sorumlulukları şunlardır:

MADDE 10-

 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gelen/giden elektronik/ıslak imzalı her türlü evrak/dokümanın kaydının yapılması ve Müdüre havale edilmesini sağlamak,
 2. Müdürün gelen evrak/dokümanların havalesini yaptığı servislere/personele teslim edilmesini sağlamak,
 3. Müdürlüğün iş planlarının takibini yapmak, süresi gelen işlerin yapılıp yapılmadığı Müdür adına ilgili servisler ile koordine etmek, işlerin süresinde ve planlanan zamanda yapılması hususunda Müdüre yardımcı olmak,

ç) Müdürlüğün her türlü yazışmasını yapmak/takip ve koordine etmek,

 1. Müdürlüğün planlı faaliyetlerine ilişkin program hazırlamak ve Müdüre planlı faaliyetler hakkında bilgi vermek,
 2. Müdürlüğü ilgilendiren her türlü toplantı, eğitim, seminer, brifing vb. faaliyetleri koordine etmek,
 3. Müdürlüğün arşiv faaliyetlerini Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak uygulanmasını koordine etmek,

g)Müdürlüğün bütçe hazırlıklarını yürütmek ve bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesini takip/koordine etmek,

ğ) Müdürün sekretarya işlerini yürütmek,

 1. h) Müdürün direktifleri doğrultusunda belgegeçer/tıpkıçekim/posta hizmetlerini yürütmek,

ı) Müdürlüğün kırtasiye ihtiyaçlarını planlamak, ihtiyaç duyulan malzemelerin ambardan çekilmesini koordine etmek,

 1. Müdürlükte görevli sürekli işçiler ile hizmet alımı kapsamında çalışan işçi personelin puantaj kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 2. Çeşitli faaliyetler sırasında maruz kalınan ve kalınabilecek olan risklerin izlenmesi, kontrol edilmesi amacı ile en önemli risklerinin tanımlanmasını, risklerin sınıflandırılmasını, kontrol süreçlerinin değerlendirilmesini, bu risklerin uygun süreçler ile yönetilmesini ve risklerin kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için aksiyon planlarının geliştirilmesini sağlamak,
 3. Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

İşletme ve İştirakler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

MADDE 11-

 1. İşletme ve İştirakler Birimi, kendisine bağlı olan Kafe İşletmeleri, Tuvalet İşletmeleri, Hediyelik Eşya ve Diğer Satış İşletmeleri, Kreş ve Gündüz Bakım Evi İşletmeleri ve Diğer Sosyal ve Gelir Getiren İktisadi İşletmelerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,
 2. b) İşletme ve İştirakler Birimi, bu Yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir,

c)İktisadi İşletmelerin çalışma programlarını hazırlamak,

ç) İktisadi İşletmelerde çalışan personelin sevk ve idaresinin kontrolünü yapmak,

 1. d) Belediye sınırları içerisinde yer alan İktisadi İşletmelerin kuruluş ve işleyiş işlemlerini yürütmek,
 2. e) Başkanlık Onayı ile gelen fiyat tarifelerin uygulamasını sağlamak ve denetleme,
 3. f) Bünyesinde bulunan işletmelerin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak,
 4. g) Bünyesinde bulunan işletmelerin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak,

ğ) Bünyesinde bulunan işletmelerin günlük kontrollerini yaparak eksikliklerini gidermek,

 1. h) Bünyesinde bulunan işletmelerin gelirlerinin Belediye hesaplarına aktarılmasını ve muhasebe tarafından kayıtlarının tutulmasını beyannamelerin zamanında verilmesi ve ödenmesi işlemlerini takip etmek,

ı) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapmak.

 

İşletme ve İştirakler Birim Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

MADDE 12-

Madde 11 da yer alan sorumlulukların tümünü yerine getirmekle yükümlüdür.

Lojistik Destek Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

MADDE 13-

 

 1. Başkanlık Makamından gelen demirbaş ve sarf malzeme talepleri doğrultusunda temin edilen malzemelerin depolanmasını sağlamak,
 2. Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesini sağlamak üzere faaliyet göstermek,
 3. Depoya gelen malzemelerin stok giriş-çıkış işlemlerinin takibini ve muayene kabulünü yaptırmak,

ç) Periyodik sürelerde deponun mal sayımını yaparak kontrolünü sağlamak,

 1. d) Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde Müdürlüğe bağlı ambarlarda bulunan malzemelerin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek stok ikmalinin zamanında yapılmasını sağlamak
 2. e) Depolanan malzemelerin ilgili müdürlük ve birimlere dağıtımını sağlamak,
 3. f) Müdürlüğümüze bağlı ambarların yıl sonu sayım işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 

Lojistik Destek Birim Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

MADDE 14-

Madde 13’de yer alan sorumlulukların tümünü yerine getirmekle yükümlüdür.

Müze İşletmeleri Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

MADDE 15-

Müzenin İşletilmesi, 22.01.1984 tarihli ve 18289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Yönetim ve Danışma Kurulları, Personel ve Kadro Durumları Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Başkan tarafından belirlenir.

 1. a) Müzelik eser ve müze eserlerinin envanterini düzenlemek, yılda en az bir kez sayımlarını yapmak,
 2. b) Müze eserlerinin çeşitli yönlerden değerlendirmesini yaparak, tanıtıcı yayınlar hazırlamak,
 3. c) Müze ile ilgili istatistikî bilgileri çıkarmak, değerlendirmek ve sonuçlarını bağlı olduğu Müdürlüğe teslim etmek,

ç) Müze kataloglarını düzenlemek ve yayına hazırlamak,

 1. d) Diğer müzelerle ilişki kurarak, daha verimli çalışma yollarını aramak ve müzecilikle ilgili yeni gelişmeleri takip etmek, uzman personeli eğitmek ve hizmet içinde yetiştirmek,
 2. e) Sivil savunma, emniyet ve korunma gereklerini yerine getirecek düzenlemeyi sağlamak, hırsızlığa, yangına ve sabotajlara karşı gerekli önlemleri almak ve aldırmak,
 3. f) Müze eserlerinin bakım ve korunmasında azami çabayı göstermek,
 4. g) Müze teşhir salonlarının tertip ve düzenini sağlamak,

ğ) Başkanlık onayı ile gelen ilgili araştırıcı isteklerini, müzenin günlük çalışmalarını aksatmayacak bir plan içerisinde düzenlemek,

 1. h) Müzenin bulunduğu yerdeki vakıf kültür varlıkları ile ilgili faaliyetleri takip etmek,

ı) Konularıyla ilgili olarak seminer ve konferanslar düzenlemek,

 1. i) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 2. j) Başkanlık izni ile açık artırma ihalelerine katılarak müzeler için eser temin etmek.

 

Kültür Varlığı Kaynakları

MADDE 16 - (1) Müze için kültür varlığı kaynakları şunlardır:

 1. a) Yerli ve yabancı her türlü gerçek ve tüzel kişilerin ellerinde bulundurdukları Edirne’nin kültür varlıkları,
 2. b) Kolluk kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen veya mahkemelerce müsadere edilen Edirne Tarihi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığınca devrine izin verilen kültür varlıkları,
 3. c) Şartlı ve şartsız bağışlar ve satın alınan malzemeler, eserler, objeler ile sipariş suretiyle sağlanan Edirne ile ilgili her çeşit mal ve malzemeler.

 

 

Kültür Varlığı Temini

MADDE 17 - (1) Müze kültür varlığı ile ilgili teminini;

 1. a) 13’ncü maddenin b ve c bentlerinde belirtilen kaynaklardan Müze yönetim kurulunca inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra, gerekli görülüp usulüne uygun olarak müzeye devredilmek suretiyle,

b)Gerçek ve tüzel kişilerden şartlı veya şartsız bağış ve hediye ile satın alma, sipariş suretiyle kültür varlığı temin edilir.

Tescil

MADDE 18 – (1) Etnografik nitelikteki eşya, belge ve sanat eserlerinin korunması gerekli taşınır kültür varlıklarından müzeye alınanlar müze envanter defterine veya uluslararası standartlara göre hazırlanmış program aracılığı ile elektronik ortamda kaydedilir.

Sergileme ve Kültürel Faaliyetler

MADDE 19 – (1)Müze sergi salonunda;

 1. a) Genel sergileme faaliyetlerinin yanı sıra, özellik taşıyan malzemelerin sergilenmesi,
 2. b) Kişisel çalışmalar,
 3. c) Kurum koleksiyonları ve özel koleksiyonlardan oluşan sergiler açabilir.

ç) Konularıyla ilgili olarak panel, seminerler, konferanslar vb. kültürel faaliyetler düzenleyebilir.

Çalışma Gün ve Saatleri

MADDE 20 - (1) Müze’nin çalışma saatleri aşağıda belirtilen husus ve esaslara göre yürütülür.

 1. a) Müze, "Pazartesi" dışındaki günlerde saat 00’ile 18.00 arası ziyaretçilerin görüşüne açık tutulur.
 2. b) Müze bakım, onarım ve tadilat işleri süresince ziyarete kapalıdır.
 3. c) Çalışma saatleri Müze Müdürü’nün teklifi, başkanın onayı ile belirlenir.

ç) Çalışma saatleri ve günleri ile ilgili uygulamalar başkan tarafından aynı usul ile değiştirilebilir.

 

Koleksiyonculuk

MADDE 21 - (1) Kültür varlığı koleksiyonu yapılması 15 Mart 1984 tarihli ve 18342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabidir.

Kültür Varlığının Geçici Sergilenmesi

MADDE 22 – (1) Resmi ve sivil müzelere sergilenmek üzere geçici olarak malzeme verilmesi Başkan’ın iznine tabidir.

Yurt Dışına Eser Gönderme

MADDE 23 - (1) Müze’den sergi amacıyla yurt dışına eser gönderilmesi 16 Şubat 1984 tarih ve 18314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik” Hükümlerine tabidir.

Değerlendirilme Kıymet Takdir Komisyonu

MADDE 24 – (1) Müzede, sergilenecek eserler, eşyalar ve malzemelerin alınıp alınmayacağını, alınması öngörülüyorsa bedelinin takdirini yapmak üzere, Başkanının onayı ile müze yönetim kurulunun da (üç kişi) dâhil olduğu, 5 (beş) kişilik bir komisyon oluşturulur. Müze yönetim kurulu dışındaki iki kişi uzmanlardan oluşur.

(2) Komisyonda görev alacak 2 uzman belediye bünyesinde yer almıyorsa, il merkezinde faaliyette bulunan müzelerde görevli veya emekli uzman kişilerden oluşur. Komisyonun başkanı Müze Müdürü’dür.

(3) Komisyon kararıyla müzeye kazandırılacak eserler, belgeler ve eşyalar, Belediye tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak satın alınır.

(4) Komisyona bağış amacıyla sunulan ve müze için gerekli görülen eser, belge ve eşyaların şartlı bağış olarak verilmesi halinde, Belediye Encümeni yetkili kılınmıştır.

 

Müze İşletmeleri Birim Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

MADDE 25-

 1. a) Müdür, madde ve alt bentlerinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, başkanlık makamı ile başkanın görevlendirdiği başkan yardımcısına ve İşletme İştirakler Müdürüne karşı sorumludur.
 2. b) Edirne’nin tarihi, kültürel ve sosyal değerleri bakımından müzelik eser niteliğindeki araç, gereç, doküman ve başka eserlerin kronolojik bir sistem içinde bilimsel olarak teşhir edildiği bölümler oluşturmak; eserleri korumak ve değerlendirmek,
 3. c) Edirne ile ilgili Müzelik eserlerin bir kısmını bilimsel etütlere de imkân verecek şekilde arşivlemek, düzenlemek ve gerektiğinde dijital ortama aktarmak,

ç) Araştırmalar yapmak, bu araştırmalarda tespit edilen ve Edirne tarihi bakımından eser niteliğinde görülen değerli eşya ve belgeleri toplamak, özel kurum ve kişilerdeki Edirne ile ilgili müzeye konacak nitelikte olan eser ve belgeleri bağış yoluyla veya satın alınmasını sağlayarak müzeye kazandırmak,

 1. d) Edirne’yi tanıtmak üzere bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel toplantı, konferans, seminer, sergi ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
 2. e) Edirne’nin gelişmesinde ve yenileşmesinde emeği geçmiş değerli kişileri, (Yönetici, araştırmacı, eğitimci, vb.) Edirne’nin seçkin bilim insanlarını tanıtmak,
 3. f) Edirne ile ilgili fotoğraf, belge ve sanatsal ürünleri ile tanıtmaya yönelik sergiler düzenlemek, bu sergileri başka yerleşim merkezlerinde tekrarlamak veya yeni sergiler açmak,
 4. g) Edirne ile ilgili geçmişten günümüze yapılmış basılı ve dijital yayınları toplamak, arşivlemek ve Edirne Kent Belleğinin oluşmasını sağlayarak dijital ortamda kullanıcıların istifadesine sunmak,

ğ) Edirne’yi tanıtmak amacıyla dergi, kitap, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, albüm hazırlamak ve yayımlamak; film, film şeridi, dia, ses bandı ve benzeri göze ve kulağa hitap eden araçlar hazırlatmak, arşivlemek,

 1. h) Müzede sergilenen ve depoda bulunan eserlerin zimmeti müze müdüründedir. Görev değişikliği olması durumunda yerine atanan personele bütün eserleri teslim etmeden görevinden ayrılamaz.

Satın Alma ve Tedarik Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

MADDE 26-

a)Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılacak işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre ilgili Biriminden Başkanlık Olur’u, Yaklaşık Maliyet Bütçe Onayı, İlan Bütçesi, Teknik Şartname vs. belgelerin dökümanını oluşturmak ve oluşturulmasını sağlamak,

b)Belediyenin diğer müdürlükleri ve müdürlüğümüzün birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu başta olmak üzere ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek; iş ve hizmetlerin, etkin, verimli, ekonomik, asgari emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesini ve yapılmasını sağlamak

c)Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ihale ilanlarının yayımlanma aşamasına kadar takibini yapmak

ç) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ihale ilanlarının yayımlanma aşamasına kadar takibini yapmak

d)Destek Hizmetleri Müdürlüğünün İhale komisyonunda; sekretarya görevini yaparak, dökümanları “İhale İşlem Dosyası” haline getirmek,

e)Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihalelerinin ilgili yazışmaları ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak

f)Sonuçlanan ihaleye ilişkin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.maddesi uyarınca istenen belgelerin, ihale üzerinde kalan istekliden alınarak ihalenin yapılmasını talep eden birime sözleşme imzalamak.

 1. g) Hizmet ve mal alımlarının doğru ve zamanında yapılabilmesi için piyasalar hakkında bilgiye sahip olmak, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğleri, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek.

 

Satın Alma ve Tedarik Birim Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

MADDE 27-

Madde 26’da yer alan sorumlulukların tümünü yerine getirmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği, Koordinasyon, Usul ve Esaslar

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 28-  (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Müdürlük, Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 29-  (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 30-  (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

(a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

(b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

(c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

(ç) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

(e) 4857 sayılı İş Kanunu,

(f) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

(g) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,

(ğ) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

(h) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

(ı) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

(i) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

(j) İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,

(k) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,

(l) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

(m) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,

(n) Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

(o) İlgili bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 31-  (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Edirne Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Edirne Belediye Başkanı yürütür.