T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1-

Bu yönetmeliğin amacı; Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

Bu yönetmelik, Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-

Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye

:

Edirne Belediye Başkanlığı’nı

b) Belediye Başkanı

:

Edirne Belediye Başkanı’nı

c) Belediye Başkan Yardımcısı

:

Müdürlüğün bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısını

d) Müdür

:

Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

MADDE 5-

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Müdür, Memur ve Diğer Personelden oluşur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6-

1)

Belediye Başkanı ve Belediye ile ilgili konularda Belediye Başkanı’nın yetkilendirdiği kişilerin kamuoyunu bilgilendirme amaçlı açıklamaları için basın toplantılarını organize etmek ya da bu açıklamaları bülten haline getirerek basını bilgilendirmek. Edirne Belediyesi ile ilgili basında çıkan haber ve yazıların Başkan, Başkan Yardımcılarına ve ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

2)

Belediye ile ilgili tüm etkinliklerin takip edilmesi ve duyurulmasını sağlamak.

3)

Ulusal ve yerel basın-yayın organlarının fiziki ve dijital takip ve arşivlerini yapmak.

4)

Gerektiğinde Belediye ile ilgili ulusal ve uluslararası alanlarda çıkan her türlü haber ve sosyal medya çalışmalarının takibi için medya takip hizmeti almak.

5)

Gerekli görüldüğünde Edirne ve Belediye faaliyetleri ile ilgili bülten, gazete dergi ve kitap çıkarılması ve halka ulaşacak şekilde dağıtımının yapılmasını sağlamak.

6)

Belediye ile ilgili faaliyetlerin ve kent ile ilgili kültürel - tarihi zenginliklerin tanıtım amacıyla fotoğraf, film vb. her türlü dijital yöntemlerle değerlendirilmesi, çoğaltılmasını sağlamak.

7)

Belediyenin Youtube kanalı üzerinden Meclis Toplantılarını canlı olarak yayınlanmasını sağlamak ve bunların arşivini yapmak.

8)

Belediyenin ve Belediye Başkanının sosyal medya hesaplarını takip edip güncellenmesini sağlamak.

9)

Belediyemize ait olan www.edirne.bel.tr adresli resmi web sitesinin takibi ve güncel halde kalmasını sağlamak.

10)

Belediyenin hizmetlerinin ve kamuoyunu doğrudan ilgilendiren bilgilendirmelerinin, özel günlerde yapılması istenen duyuru ve kutlama ilanlarının bilboarda, raketboard, pankart v.b. araçlarla halka duyurulmasını sağlamak.

11)

Cenazesi olan Vatandaşlarımızın cenaze işlemleri için mezarlıklar birimine yönlendirilmesi ve cenaze evi duası pilavı ikramı, cenaze evi ya da camiden mezarlığa ulaşımı için otobüs taleplerini ilgili birimlere iletmek.

12)

CİMER ve AÇIK KAPI kapsamında Belediyemize yapılan müracaatları alıp ilgili müdürlüklere iletmek ve cevaplarını yasal süresi içerisinde sistem üzerinden göndermek.

13)

Belediyemize müracaat eden vatandaşlarımızın tüm birimleri ilgilendiren dilekçeli taleplerini kayda alıp ilgili müdürlüklere EBYS üzerinden göndermek.

14)

Kurum ve Kuruluşlardan gelen ilanları kayıt altına alarak Belediyemiz anons, ilan tahtası ve web sitesinde yayınlayarak belirtilen süre içerisinde ilan tutanaklarının ilgili Kurumlara gönderilmesini sağlamak.

15)

Belediyemize ait olan anons siteminden vefat anonsu, kan ihtiyacı anonsu, kültürel faaliyet ve resmi anonsları yapmak.

16)

Özel günlerde ve Başkanlık Makamının gerekli gördüğü zamanlarda SMS sistemi ile Belediye veya Belediye Başkanı adına mesajlar hazırlayıp göndermek. Bununla ilgili gerekli işlemleri yapmak.

17)

Resmi ve özel günler ile Başkanlık Makamı’nın uygun göreceği faaliyet ve duyurular için ulusal-yerel gazete ve televizyonlara ilan, reklam gönderimini sağlamak.

18)

Belediyemizin resmi web sitesi olan www.edirne.bel.tr  üzerinden gelen şikayet ve talepleri ilgili birimlere EBYS sistemiz üzerinden havale etmek.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7-

 

a)

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

b)

Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Müdürlüğü sevk ve idare eder.

c)

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin birinci derece disiplin amiridir.

d)

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

e)

Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

f)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi hükümleri uyarınca hazırlanması gereken Birim Faaliyet Raporu’nu hazırlar.

g)

İlgili Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı tarafından verilen müdürlüğü ile ilgili diğer görevleri takip eder.

h)

İlgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde Müdürlük bütçesini yapar.

i)

Bütçe ile müdürlüğüne tahsis edilen ödeneği, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca harcama yetkilisi olarak usulünce kullanır.

j)

Müdürlükteki personellere iş dağılımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını izler, kontrol eder ve denetler.

k)

Yokluğunda görevlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak görevli memur personele vekalet verir ve görevlerini taksim eder.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personeli Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8-

Üstlerinin yaptığı görev dağılımı ile kendisine tevdi edilen işleri mevzuata ve usule uygun olarak tam ve zamanında yapmakla sorumludurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

Müdürlüğün Birimleri Arasındaki İşbirliği

MADDE 9-

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ait birim bulunmamaktadır.

Diğer Müdürlük, Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 10-

(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerini yürütürken diğer Müdürlükler ile gerekli koordinasyonu sağlar.

(2) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

(3) Müdürlüğün Kurum ve Kuruluşlarla yapacağı yazışmalar Müdürün ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısı’nın parafı,  Belediye Başkanı’nın imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 11-

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 01.02.2016 tarih ve 2016/14 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 12-

İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 13-

Bu yönetmelik hükümleri Edirne Belediye Meclisi’nin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 –

Bu Yönetmelik hükümlerini Edirne Belediye Başkanı yürütür.