İLANEN TEBLİĞ

2021-10-15 13:44:33
İLANEN TEBLİĞ

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 8. Maddesi kapsamında emlak vergisi muafiyetinden faydalanan mükelleflerimizden muafiyet durumlarının kontrolü itibari ile muafiyet şartlarını sağlamaya devam etmedikleri tespit edilenlere, muaflık haklarını kaybettikleri yıldan itibaren (zamanaşımı göz önünde bulundurularak 5 yıl geriye dönük) Emlak Vergisi Kanunu’ nun ilgili madde hükümleri gereğince idarece tarhiyat yapılmıştır. Bu mükelleflerimize 7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereği tebligatta bulunulmuş ancak, evraklar kendilerine ulaştırılamamıştır.

İlanda Kimlik numaraları ve adres bilgileri bulunan mükelleflerimizin amme borçları vadesinde ödenmemiş olup, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’ nun ilgili madde hükümleri uyarınca borçları kendilerine ilanen tebliğ olunur.

Listede ismi olan mükelleflerimiz tahakkuk eden borçlarını Edirne Belediye Başkanlığı www.edirne.bel.tr adresinden öğrenebilirler.

İdari Tarhiyat yapılan mükellef listesi için tıklayınız.