BAĞLI BİRİMLER
Kent Müzesi 0.284.2147379
Kent Ormanı 0.284.2233013
Protokol Evi 0.284.2233282
Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi 0.546.2008226
Cafe İşletmeleri Birimi 0.284.2139838

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-           (1) Bu Yönetmelik Edirne Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.
 
Kapsam
MADDE 2-           (1) Bu Yönetmelik İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3-           (1) Bu Yönetmelik;  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 (b) ve 18 (m) maddelerine, 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve bu kanunlara dayanak teşkil eden tüm yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)Belediye : Edirne Belediye Başkanlığını,
b)Başkan : Edirne Belediye Başkanını,
c)Başkan Yardımcısı :Edirne Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı’nı,
ç)Meclis : Edirne Belediye Meclisi’ni
d)Müdür : İşletme ve İştirakler Müdürünü,
e)Müdürlük : İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü,
f)Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,
g)Birim :Edirne Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Birimleri,
h)Birim Sorumlusu :Edirne Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Birim sorumlularını,
ı)Yönetmelik : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat ve Personel Yapısı
 
Kuruluş
MADDE 5 – (1) Edirne Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Edirne Belediye Meclisi’nin 03/04/2013 tarih ve 2013/132 sayılı kararı ile kurulmuştur.
 
Teşkilat Yapısı
Madde 6 - (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.
(2) Müdürlüğün teşkilat şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.
(3) Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.
(4) İşletme ve İştirakler Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.
 
Personel Yapısı
MADDE 7 - (1) Müdürlükte Edirne Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçi görev yapar.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan birim sorumlusu ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıdaki gibidir:
(a) Müdürlüğe bağlı Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet gösteren iktisadi işletmelerde verilen hizmetler sonrasında elde edilen gelirlerin vergi kanunları çerçevesinde muhasebe kayıtları yaptırılarak Belediye bütçesine gelir olarak aktarılmasını sağlamak.
(b) Mevcut olan ve kurulması kararlaştırılan iktisadi işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.
(c) Müdürlük, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4737 sayılı Kamu İhale Kanuna göre doğrudan temin veya ihale yoluyla, ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılar,
(ç) Müdürlüğe bağlı birimlerin koordine halinde çalışmasını sağlar.
(d) İşletmelerde uygulanacak olan ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapar ve belediye meclisine sunar.
(e) Meclisten çıkan tarifelerin uygulamasını sağlar ve denetler.
(f) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre sorumluluk alanları içerisinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlar.
(g) Çalışan personeline hizmet içi eğitim verilmesini sağlar.
(ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilikler ya da mahkemeler tarafından görev alanına giren konular hakkında istenilen bilgileri verir, yazışmaları yapar.
(h) Müdürlüğün, 5018 sayılı Kanuna göre kurumun stratejik planı doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlar.
(ı) Müdürlüğün 5018 sayılı Kanuna göre tüm taşınır işlemlerini yürütür.
(i) Belediyenin ulusal ve uluslararası düzeyde uyguladığı/uygulayacağı tüm kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, vatandaş memnuniyeti ve diğer iyileştirme çalışmalarına yönelik yönetim sistemleri, standartlar ve kabullerin getirdiği/getireceği uygulama iş ve işlemlerini yürütür.
(j) Müdürlüğe bağlı iktisadi işletmelerin belediyenin diğer birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sağlar.
(k) Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip ederek iktisadi işletmelerle ilgili her türlü yükümlülükleri yerine getirmek.
(l) Müdürlük bünyesinde yasal yükümlülükler çerçevesinde tutulan evraklar, ihale dosyaları, proje dokümanları, hak ediş dosyaları ve diğer dosyaların mevzuat hükümlerine uygun olarak arşivlenmesini sağlar.
2) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, bu Yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 
İşletme ve İştirakler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu;
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri aşağıdaki gibidir:
(a) Müdür, 8’inci madde ve alt bentlerinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, başkanlık makamı ile başkanın görevlendirdiği başkan yardımcısına karşı sorumludur.
(b) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.
(c) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
(ç) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin amiridir.
(d) Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
(e) Mevzuatın öngördüğü her türlü ek görevi yapar.
(f) Personeli arasında yazılı veya sözlü görev dağılımı yapar.
(g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
(ğ) Müdürlüğün, performans programı, yıllık faaliyet raporu ve bütçesinin hazırlanmasını sağlar.
 
(2) Müdürün yetkileri aşağıdaki gibidir:
(a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için gereken kararları ve tedbirleri alır ve uygular.
(b) Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak bütçede öngörülen ödenekler kadar harcama yapmak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle diğer mevzuatlara uygun olmasını, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak. Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapılması gerektiğinde gerekli yazışmayı yaptırmak.
(c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1’inci derece imza yetkilisidir.
(ç) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül ve yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkana önerilerde bulunur.
(d) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezaları verme yetkisine sahiptir.
(e) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir.
(f) Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık, mazeret, hastalık, doğum, ücretsiz, vb. izin kullanış zamanlarını planlar ve kullanılmasını sağlar.
(g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirler ve başkanlık makamına onaya sunar.
(ğ) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar.
(h) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda konusunda uzman kişi, birim ve kuruluşlarla istişare yapar.
 
(3) Müdür 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
MADDE 10- (1) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
(a) Personel, bu Yönetmelikte ve kendilerine tebliğ edilen görev tanım formlarında belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.
(b) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.
(c) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.
(ç) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.
d) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir.
(e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır.
(f) İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır.
(g Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir.
(ğ) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır.
(h) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar.
(ı) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir.
(i) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.
(j) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz.
(k) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli olduğu evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.
(l) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.
(m) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.
 
(2) Personel 657 sayılı Kanun ve diğer belediye mevzuatının, kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.  
 
Kalem Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11- (1) Kalem Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
(a) Müdürlüğün idari yazışmalarını takip eder.
(b) Müdürlük tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin gerekli satın alımlarını doğrudan temin veya ihale usulü ile yapar. İhale işlerinin hak ediş ve kesin hesap işlemlerini yürütür.
(c) Müdürlüğün demirbaş işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak takibini yapar.
(ç) Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu demirbaş ve sarfiyat malzemelerinin teminini sağlar.
(d) Proje raporlamalarında finansal veri ve dokümanların oluşmasına destek verir.
(e) Müdürlüğün performans programı ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını koordine eder.
(f) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.
 
İdari İşler Bürosu Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 12- (1) İdari İşler Bürosunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
(a) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlar.
(b) Müdürlük bütçesini, stratejik planlamaya uygun yönetimini sağlar.
(c) Görevi gereği müdürlükçe verilen işleri plan ve programa bağlayarak mevzuat çerçevesinde yapar.
(ç) Müdürlük ile ilgili düzenleyici işlerin yapılmasını sağlayarak hazır hale getirir.
(d) Personel ile ilgili yıllık izin, disiplin, görevlendirme gibi özlük işlerini takip eder.
(e) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurur ve takibini sağlar.
(f) Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılması, kontrol ve takibini yapar.
(g) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.
 
Kültürel, Sosyal, Sanatsal ve Sportif Faaliyet Gösteren İktisadi İşletmelerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 13- (1) Kültürel, Sosyal, Sanatsal ve Sportif Faaliyet Gösteren İktisadi İşletmelerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
(a) Kültürel, Sosyal, Sanatsal ve Sportif Faaliyet Gösteren İktisadi İşletmelerin çalışma programlarını hazırlar.
(b) Kültürel, Sosyal, Sanatsal ve Sportif Faaliyet Gösteren İktisadi İşletmelerde çalışan personelin sevk ve idaresini yapar.
(c) Belediye sınırları içerisinde Kültürel, Sosyal, Sanatsal ve Sportif Faaliyet Gösteren İktisadi İşletmelerin kuruluş ve işleyiş işlemlerini yürütür.
(d) Meclisten çıkan fiyat tarifelerin uygulamasını sağlar ve denetler.
(e) Bünyesinde bulunan işletmelerin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlar.
(f) Bünyesinde bulunan işletmelerin bakım, onarım ve korunması için önlemler alır.
(g) Bünyesinde bulunan işletmelerin günlük kontrollerini yaparak eksikliklerini giderir.
(ğ) Bünyesinde bulunan işletmelerde bulunan demirbaşları temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurur.
(h) Bünyesinde bulunan işletmelerin “İktisadi İşletme Bilgi Dosyası”nı tutar.
(ı) Bünyesinde bulunan işletmelerin gelir ve giderlerini bir işletme defterine kaydedilmesini sağlar.
(i) Bünyesinde bulunan işletmelerin gelirlerinin Belediye hesaplarına aktarılmasını ve muhasebe tarafından kayıtlarının tutulmasını beyannamelerin zamanında verilmesi ve ödenmesi işlemlerini takip eder.
(m) Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevleri yapar.
(2) Bakım ve onarım hususları: İşletmelerin günlük faaliyet öncesi, faaliyet sonrası ve aylık bakımını yapar.  
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşbirliği, Koordinasyon, Usul ve Esaslar
 
Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
MADDE 14- (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
 
Diğer Müdürlük, Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 15- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
 
 Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları
MADDE 16 – (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.
(a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
(b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
(c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
(ç) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
(e) 4857 sayılı İş Kanunu,
(f) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
(g) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,
(h) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
(ı) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
(i) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
(j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
(k) İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,
(l) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
(m) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
(n) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,
(o) Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
(ö) İlgili bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 17– (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlükten Kaldırılma

MADDE 18– (1) Edirne Belediye Meclisi’nin 01/02/2016 tarih ve 2016/14 sayılı kararı ile kabul edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. .

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Edirne Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Edirne Belediye Başkanı yürütür.